Adatvédelem

A Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „Online Regisztráció” felületén keresztül végzett adatkezeléséhez

1. Adatkezelő megnevezése

Déryné Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Székhely:1095 Budapest, Bajor Gizi park 1.
Cégjegyzékszám:Cg.01-09-351845
Adószám:27281907-2-43
E-mail cím:info@deryneprogram.hu

2. Fogalommeghatározások

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„partner”: a Társaság által működtetett online regisztrációs felületen a Társaság „Vándor – országjárás” vagy „Barangoló” kategóriában magát regisztráló egyéni vállalkozó, gazdasági társaság, civil szervezet vagy költségvetési szerv.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó, egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

kezelt adatok köreadatkezelés céljajogalapja
A regisztrált Partner képviselőjének /kapcsolattartójának neve, telefonszáma és e-mail címeAz adatkezelés célja a Társaság és a Partner közötti kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, a Partnerekkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

A Partner által megadott, nyilvános adatbázisban nem szereplő személyes adatok esetében az adatkezelésre a GDPR 6. cikk f) pontja szerinti jogos érdek alapján kerül sor.

A Társaságnál az adatkezelés papíralapon és elektronikusan történik.

4. A személyes adatok forrása, illetve a kezelt adatok köre, ha azokat nem az érintett bocsátotta a Társaság rendelkezésére

A Társaság a Partner által közölt személyes adatot a GDPR 6. cikk f) pontja szerinti jogos érdekre tekintettel kezel, amely jogos érdeket az adatkezelést megelőzően elvégzett érdekmérlegelési teszttel támasztott alá.

A regisztrált Partnertől átvett, a kapcsolattartásra kijelölt magánszemély(ek) személyes adataira vonatkozóan az adatok továbbítását alátámasztó megfelelő jogalap meglétéről és az adatkezelés egésze alatti fennálltáról a Partner köteles gondoskodni.

A jogalappal összefüggésben a Társaság jogos érdeke: az online regisztrált Partnerekkel történő kapcsolattartáson keresztül szerződéskötés elősegítése, a megkötött szerződésekkel összefüggésben a szerződött Partnerrel történő kapcsolattartás, kommunikáció biztosítása, ezáltal a szerződés teljesítésének elősegítése.

Amennyiben a kijelölt kapcsolattartó személyében, vagy adataiban változás következik be, a Partner haladéktalanul jelezni köteles a Társaság felé, aki a változásokat a szerződésen elvégzi, és intézkedik a módosult adatok törléséről.

5. A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás

A regisztrált Partner által megadott, a 3. pontban megjelölt adatokat a Társaság szerződéselőkészítési feladatokat végző munkatársai kezelik és végzik az azokkal kapcsolatos adatfeldolgozást.

A Társaság harmadik országba adatot nem továbbít.

Társaság az adatkezelésbe és adatfeldolgozásba az alábbi harmadik feleket vonja be (adattovábbítás):

Szabó Ádám, egyéni vállalkozó

székhely: 7633 Pécs, Esztergár Lajos utca 5/A 3/2

adószám: 68082671-2-22

nyilvántartási szám: 51196899

email cím: szabo.adam@brandtaiilor.hu

Finetune Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 3530 Miskolc, Rákóczi Ferenc utca 1. 2. em. 1.

adószám: 24981464-2-05

cégjegyzékszám: Cg.05-09-027214

email cím: hello@finetune.hu

6. A személyes adatok tárolásának ideje

A Társaság a személyes adatokat a Partner regisztrációjának visszavonásáig kezeli. A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást a regisztrált Partner az info@deryneprogram.hu e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

A tájékoztató 3.3. pontjában említett, a beadványban foglalt személyes adatokat az ügy tárgya szerinti adatkezelési tájékoztatóban foglalt ideig kezeli.

7. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1. Határidő

A Társaság az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb 15 napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Társaság szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további 15 nappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatja az érintettet.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Társaságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 • a Társaság
  • milyen személyes adatait;
  • milyen jogalapon;
  • milyen adatkezelési cél miatt;
  • mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy
 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • a Társaság alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a Társaság köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a Társaság módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a Társaság a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben a Társaság arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a Társaság a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben a Társaságnak kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.2.5. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

7.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Társaság az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 • panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy
 • lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Társaság székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. A Társaság székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.